شما اینجا هستید: * راهنما * نحوه احراز هویت


احراز هویت در دفتر ثبت نام چگونه انجام می شود؟

صدور گواهی برای سازمان

در مواردی که یک گواهینامه شامل نام یک سازمان یا هویت سازمان باشد، اطلاعات ارائه شده توسط درخواست کننده به عنوان نماینده سازمان در دفتر ثبت نام مورد بررسی قرار می گیرد. جهت دریافت گواهی به صورت حضوری، شخص صاحب امضا یا نماینده سازمان مورد نظر به همراه معرفی نامه معتبر و مهر شرکت برای دریافت توکن به دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی مراجعه می کند. دفتر ثبت نام اساسنامه، نامه امضاء مجاز و اسناد تعهدآور را بررسی می کند.

مدارک زیر در دفتر ثبت نام مورد بررسی قرار می گیرد:

• تصویر اساسنامه شرکت متقاضی
• تصویر آگهی تاسیس شرکت متقاضی
• تصویر آخرین تغییرات روزنامه رسمی
• یک برگ درخواست صدور گواهی الکترونیکی بروی سربرگ شرکت با امضاء مدیر عامل یا نماینده تام الاختیار مورد تائید وی، ممهور به مهر شرکت
• استعلام از مراجع ذیربط (مانند استعلامات از سازمان ثبت احوال) در صورت صلاحدید دفتر ثبت نام

صدور گواهی فردی

چنانچه فردی درخواست گواهی را شخصاً ارائه دهد، در این صورت دفتر ثبت نام هویت شخصی فرد را بررسی خواهد کرد. قبل از ثبت و ارسال درخواست به مرکز صدور گواهی، دفتر ثبت نام منطبق با نظام شناسایی توصیف شده در دستورالعمل اجرایی، هویت فرد را شناسایی می کند.
مدارک زیر در دفتر ثبت نام مورد بررسی قرار می گیرد:

• سابقه کار مورد قبول(در صورت وجود)
• عنوان شغلی (در صورت وجود)
• نوع قرارداد(در صورت وجود)
• شناسنامه
• کارت ملی
• گذرنامه
• گواهینامه

صدور گواهی برای نماینده افراد

دفتر ثبت نام اطلاعات زیر را برای مرکز صدور گواهی نفت فراهم می آورد:
• هویت درخواست کننده گواهی و نماینده وی؛
• گواهی بر این امر که عملیات شناسایی و احراز هویت انجام گرفته است؛
• گواهی بر این امر که مجوز لازم برای اینکه فرد نماینده، مجاز به ارائه درخواست به نیابت از فرد دیگر می باشد، اعطا شده است و شرایط خاص برای اعطای نمایندگی وجود دارد.
• اطلاعات تماس تا مرکز صدور گواهی یا دفتر ثبت نام امکان تماس با افراد مربوطه را داشته باشد.
علاوه بر اطلاعات مربوط به روش و جزئیات روش شناسایی مورد استفاده در تایید هویت شخص اصیل و نماینده، اطلاعات ذکر شده نیز توسط دفتر ثبت نام ثبت و نگهداری میشوند.