شما اینجا هستید: * ثبت نام و پیگیری * تعرفه ها
ردیف شرح کالا یا خدمات مبلغ (ریال) جمع مالیات و عوارض(ریال)  جمع کل(ریال)
1 صدور گواهی الکترونیکی+گواهی مگا وی پی ان+توکن امنیتی+پشتیبانی 2/885/000 259/650 3/144/650
2 تجدید گواهی الکترونیکی+گواهی مگا وی پی ان+پشتیبانی 1/125/000  101/250 1/226/250