شما اینجا هستید: * ثبت نام و پیگیری * تعرفه ها
ردیف شرح کالا یا خدمات مبلغ (ریال) جمع مالیات و عوارض(ریال)  جمع کل(ریال)
1 صدور گواهی الکترونیکی+گواهی مگا وی پی ان+توکن امنیتی+پشتیبانی 11/125/000 1/001/250 12/126/250
2 تجدید گواهی الکترونیکی+گواهی مگا وی پی ان+پشتیبانی 3/325/000  299/250 3/624/250