مرکز صدور گواهی الکترونیکی 

یک مرکز صدور گواهی الکترونیکی، موجودیت مورد اعتمادی است که گواهی الکترونیکی را صادر و منتشر می کند. هر مرکز صدور گواهی الکترونیکی، گواهی الکترونیکی خود را از یک مرکز صدور گواهی الکترونیکی بالاتر می گیرد. بالاترین سطح مرکز صدور گواهی الکترونیکی، مرکزی است که خود، گواهی الکترونیکی خودش را امضا می کند و مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه یا ریشه مورد اعتماد نامیده شده است. مراکز صدور گواهی الکترونیکی، وظیفه صدور، انتشار و ابطال گواهی های الکترونیکی را بر عهده دارند و این وظایف را می بایست مطابق با اسناد سیاست های گواهی الکترونیکی و دستورالعمل اجرای گواهی الکترونیکی مربوط به خود انجام دهند. این مرکز مسئولیت احراز هویت، صدور، انتشار، لغو، مدیریت و ابطال گواهی ها و تجدید کلید را بر عهده دارد. همچنین تضمین کلیه ابعاد خدمات، عملیات این مرکز و زیرساخت مربوط به صدور گواهی مطابق با سیاست های گواهی مرکز ریشه و خواسته ها و ضمانت های آن سیاست ها، می باشد.

مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی نفت

با توجه به اهمیت راه اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی در سازمان ها و صنایع مختلف و نیاز مطرح شده در صنعت نفت و با تائید شورای معاونین، وزارت نفت تصمیم به راه اندازی این مرکز به عنوان مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی در حوزه نفت نمود. مجوز راه اندازی این مرکز در تاریخ 1389/06/23 با هدف تجمیع کاربردهای گواهی الکترونیکی در صنعت نفت به شرکت فاوا نفت داده شده است. این شرکت با همکاری شریک خارجی خود که یکی از مراکز صدور گواهی میانی بین المللی و متصل به مرکز صدور گواهی ریشه می باشد، نسبت به پیاده سازی و اجرایی نمودن گواهی الکترونیکی اقدامات لازم را آغاز نمود.