1) تعهدات سازمان
تذکر: بالاترین مقام سازمان دولتی مرتبط با متقاضی تنها در صورت متعهد شدن به مورد زیر، قسمت (2) فرم شماره 1 متقاضی را تایید و مهر نمایند.
سازمان متعهد می شود در صورت قطع همکاری متقاضی گواهی الکترونیکی با آن سازمان و یا تغییر در پست سازمانی ایشان، مراتب را ضمن درخواست ابطال گواهی صادر شده، به مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی نفت اعلام نماید. بدیهی است عواقب ناشی از کوتاهی در انجام اقدام مزبور بر عهده سازمان خواهد بود.


2) تعهدات شرکت/موسسه
تذکر صاحبان امضای شرکت/موسسه مطابق با آگهی تاسیس روزنامه رسمی یا آخرین آگهی تغییرات، تنها در صورت متعهد شدن به مورد زیر، قسمت (3) فرم شماره 1 متقاضی را تایید و مهر نمایند.
شرکت/موسسه متعهد می شود در صورت قطع همکاری متقاضی گواهی الکترونیکی با آن شرکت/ موسسه و یا تغییر در پست سازمانی ایشان، مراتب را ضمن درخواست ابطال گواهی صادر شده، به مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی نفت اعلام نماید. بدیهی است عواقب ناشی از کوتاهی در انجام اقدام مزبور بر عهده شرکت/ موسسه خواهد بود.