شما اینجا هستید: * راهنما * مدارک مورد نیاز
مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی الکترونیکی برای شرکتهای غیردولتی:

1- فرم تکمیل شده توسط صاحب امضای شرکت

2- پرداخت هزینه مصوب به صورت آنلاین

3- اصل وکپی هردو روی کارت شناسایی ملی صاحب امضا

4- اصل و کپی یکی از مدارک شناسایی عکس دار معتبر زیر:

4-1- شناسنامه

4-2- گواهینامه

4-3- گذرنامه

5- کپی سه صفحه اول اساسنامه شرکت

6- کپی آگهی تاسیس شرکت

7- کپی آخرین تغییرات روزنامه رسمی که صاحبین امضای شرکت در آن مشخص شده باشند

8- به همراه داشتن مهر شرکت

9- فعال بودن کد(5رقمی)ایران کد شرکت


مدارک مورد نیاز جهت تمدید گواهی الکترونیکی برای شرکتهای غیر دولتی:

1-تکمیل فرم درخواست صدور گواهی الکترونیکی توسط صاحب امضای شرکت
2-پرداخت هزینه مصوب به صورت آنلاین
3- کپی آخرین تغییرات روزنامه رسمی که صاحبین مجاز امضا در آن مشخص شده باشند

4- همراه داشتن مهر شرکت

5- فعال بودن کد(5رقمی)ایران کد شرکت